שליחות לאומית - פרויקטים במסגרת תוכנית החומש

מבין הפרויקטים הנכללים בתוכנית החומש של "מקורות":

 המוביל הארצי החדש – שינוי מתווה "המוביל הארצי" הקיים, הקמת עורקי אספקה ראשיים חדשים, חיבור המתקני להתפלת מי ים למערכת הארצית והקמת "המערכת החמישית לירושלים".


 להצלת אקוויפר החוף – מניעת המשך המלחת אקוויפר החוף, שהינו מאגר המים הגדול במדינה. במסגרת זו ביצעה "מקורות" עשרות קידוחים בגבול האקוויפר והיא שואבת באמצעותם מים מליחים המועברים לשני מתקני התפלה למים מליחים  – "להט" ו"גרנות". המתקנים מתפילים את המים ומביאים אותם לאיכות מי שתייה והשקיה חקלאית, בהתאם לתקנות.


 מתקן ההתפלה באשדוד – מתקן שיוסיף כל שנה למעלה מ-100 מיליון מ"ק מים למשק המים בישראל. המים שיתפיל המתקן ייקלטו וישולבו ב"מוביל הארצי החדש", יחד עם המים המותפלים בארבעת מתקני התפלה נוספים שהוקמו ומוקמים לאורך רצועת הים התיכון. עלות הקמתו נאמדת בכ-250 מיליון דולר והוא יכלול מערכות מורכבות ביותר, כמו צנרת תת ימית, ובהמשך - גם תחנת כוח שתספק את אנרגיית ההפעלה.


 רשת ההתיישבות – תגבור אספקת המים לנגב. במהלך השנים הקרובות צפויה עליית מדרגה בתנופת הפיתוח בנגב ובערבה – הן בשל מעבר מחנות צה"ל לעיר הבה"דים, הן בשל הקמת יישובים חדשים (לדוגמה חלוציות ולכיש) והן בשל קליטת בנים חוזרים ביישובים. כדי לעמוד בדרישות הפיתוח בנגב, בערבה ובשאר חלקי הארץ, תפעל "מקורות" לחבר את האזורים המרוחקים למערכת המים הארצית ולתגבר את אספקת המים להתיישבות בפריפריה.

 
הקידוחים - מימוש פוטנציאל המים, בעיקר באמצעות קידוחים חדשים, במקביל לשיקום קידוחים קיימים. במסגרת זו ועל סמך מומחיות הידרולוגית עולמית, תימשך תנופת הקידוחים החדשים וישוקמו עוד עשרות קידוחים אחרים. פעילות ענפה זו צפויה להוסיף למשק המים עשרות רבות של מיליון מ"ק מים, הראויים לשימושים ביתיים וחקלאיים.

  
המוביל החקלאי – שימור ופיתוח החקלאות. זהו אחד מהיעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל כולה ו"מקורות" בפרט.  מאחר שמרבית מי  הקולחים מיוצרים בערי המרכז בעוד שהחקלאות היא בפריפריה, קיימת חשיבות רבה להקמת "מוביל ארצי לחקלאות", שינתב את מי הקולחים מהמרכז לפריפריה, ובמקביל יאגום את המים כדי לתת מענה מיטבי לביקושים הגוברים בחודשים החמים.

 
תוכנית אב לחקלאות ברמת הגולן – "מקורות" מחויבת לאספקת מים אמינה לרמת הגולן ממש כמו לתל-אביב. רמת הגולן מנותקת ממערכת המים הארצית ו"מקורות" פועלת כל העת להגדלת מצאי המים באזור על מנת להמשיך ולאפשר את הקיום של התיישבות וחקלאות ענפה באזור. כחלק ממאמציה מקדמת בימים אלו "מקורות", בשיתוף עם רשות המים, תכנית אב למים לחקלאות בצפון רמת הגולן. התכנית תאפשר להגדיל את הקצבות המים לחקלאים ולבנות ברֵכות ומאגרים חדשים ברמה.

 
החזרת "חובות" לטבע – פעילותה הנמרצת של "מקורות" תאפשר גם "סגירת חובות" לטבע: בשנים האחרונות, בעקבות שנות הבצורת הממושכות, הידלדלו מפלסי המים באקוויפרים. לאחר כניסת כל מתקני ההתפלה לפעולה, יותפלו בישראל 629 מיליון מ"ק מים בשנה. במציאות החדשה, כבר בתחילת 2014 תחדיר "מקורות" מים לעומק האקוויפרים ו"תחזיר חובות" לטבע.

                                                                                          
על רקע הפרויקטים והמשימות שמבצעת "מקורות" בארץ, ממנפת הקבוצה את יתרונותיה הייחודיים בתחומי המים ומקדמת גם בחו"ל פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי ומדיני רב עבור מדינת ישראל.  הפעילות הבין-לאומית של "מקורות" מתבצעת באמצעות חברת הבת, "מקורות פיתוח וייזום"ויחידת WaTech, וכוללת פרויקטים ומחקרים בתחומים מגוונים, כגון: התפלת מים, איכות מים, ביטחון מים,  טיפול בשפכים ועוד.