אחריות תאגידית

באנר המסמל קיימות -מיים זורמים
אחריות תאגידית

"מקורות" רואה את עצמה מחויבת לאתגר הלאומי של אספקת מים איכותיים וזמינים, תוך שמירה על משאבי המים, הטבע וערכי הנוף. במקביל מחויבת "מקורות" לנהל את עסקיה בצורה שתביא לצמיחה בת קיימא ולמאזן בין צורכי הדור הנוכחי והדורות הבאים.

 

אחריותה התאגידית באה לידי ביטוי בארבעה תחומים עיקריים:

 

 • שמירה על הסביבה
 • פעילות עסקית-אסטרטגית
 • מעורבות חברתית
 • אחריות סביבתית

 

מתוך הכרה בהשפעתה על הסביבה ועל הקהילה, במרחב בו פועלת החברה, מהווים הנושאים של אחריות סביבתית וחברתית נדבך מרכזי בערכי היסוד של החברה, כמו גם באופן פעילותה בכל אחד מתחומי הליבה.

הביטוי לכך ניתן בדירוג "מעלה", שבו זוכה "מקורות", כבר חמש שנים ברציפות, בציון הגבוה ביותר – "פלטינה פלוס".

"דירוג מעלה" בוחן, בכל שנה, את החברות המובילות במשק בהתאם לביצועיהן החברתיים-סביבתיים, תוך שהוא מתמקד במספר תחומים עיקריים:

 • איכות סביבה
 • אתיקה בעסקים
 • זכויות אדם וסביבת עבודה
 • מעורבות בקהילה
 • ממשל תאגידי
 • דיווח חברתי סביבתי

"דירוג מעלה" הינו כלי רב עוצמה להערכה והטמעה של מחויבות חברתית-סביבתית בארגונים גדולים. הדירוג משמש מדד ראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל בתחומים הבאים:

 • יחסי עבודה בריאות ואיזון
 • אחריות ברכש
 • איכות סביבה וקיימות
 • היבטים אתיים
 • גיוון והכלה
 • מעורבות חברתית
 • ממשל תאגידי

השנה השתתפו בדירוג 128 חברות, המעסיקות 310,000 עובדים, במחזור הכנסות מצרפי של 410 מיליארד ₪.

 

מקורות, מיום היווסדה, לפני 80 שנה, חרתה על דגלה להגן על מקורות המים והסביבה על מנת לספק מים איכותיים לדור הנוכחי ולדורות הבאים.  מתוך הכרה בהשפעתה על הסביבה והקהילה במרחב בו היא פועלת, תחום האחריות החברתית-סביבתית מהווה, כאמור, נדבך מרכזי בערכי היסוד של "מקורות", כמו גם באופן פעילותה בכל אחד תחומי הליבה. לכן תפיסת העולם החברתית-סביבתית של מקבלי ההחלטות ב"מקורות", כמו גם של עובדי החברה, מושרש בדנ"א של החברה ובא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות.

תוצאות המדד משקפות את סביבת העבודה הבטוחה והמתקדמת של עובדי מקורות. סביבת עבודה  המאפשרת פיתוח מקצועי באמצעות תוכניות הדרכה, הכשרות בתחומי הליבה, הגברת בטיחות העובדים, שמירה על סביבת עבודה תומכת בזכויות ובצרכי העובדים, באיזון בין עבודה, משפחה ופנאי.

ל"מקורות" אחריות טבעית ומושרשת השמירה על מקורות המים והסביבה. השנה זכתה החברה  לנקודות בונוס בתחום זה, וזאת בזכות השקעה סביבתית גדולה, שכללה:

 • דיאלוג עם ארגוני סביבה וקהילה מקומית
 • הישגים בתחום פחת מים
 • התייעלות אנרגטית  
 • קידום טכנולוגיות סביבתיות 

דירוגה של "מקורות" בראש רשימה מכובדת זו הינה תוצאה ישירה של ראייה אסטרטגית ארוכת טווח של החברה, המשלבת יכולת ביצוע איכותית לצד השקעה חברתית וסביבתית גבוהה. הצלחת "מקורות" בדירוג מהווה גם ביטוי לחוסנה ויציבותה של החברה ולמיצובה כמובילה במשק המים הישראלי.

המדד משקף את העבודה שנעשית במהלך השנה ואת ההשקעה החברתית-סביבתית הנושאת פרי ובאה לידי ביטוי גם בדירוג.


 

 
 

 

לדירוגים  באתר "מעלה"

סרטון תדמית מקורות