רצועות המגן

רצועות המגן

תוכניות "מפעל המים" קבעו רצועות מגן ברוחב משתנה לשם שמירה על איכות המים, אחסנתם, הובלתם ועל מנת לאפשר יכולת תחזוקה ופיתוח עתידי של מפעלי המים. רצועה זו מגבילה בניה ונטיעה ואוסרת השקייה בקולחין.
בנוסף נקבעו תחומי חלחול וניקוז שלהם השפעות על איכות המים הזורמים במוביל הארצי.  תחומים אלו מגבילים הקמת מתקנים ומבנים אשר עלולים לגרום לזרימה או חלחול של שפכים או קולחין אל עבר רצועת המגן. בתחום זה חל איסור השקייה בקולחין.
בשנת 1997 הנחה מתכנן המחוז את המתכננים האזוריים, להתייחס לרצועת המגן בכל התכניות הקשורות למוביל הארצי שמטרתן שינוי ייעוד מהייעוד המאושר עפ"י התוכניות הקיימות.

 

להגדרת רצועות המגן - לחץ כאן

 
כמו כן הטמיעו תמ"א 34 ב' 5 ותמ"א 1 - חטיבת המים את הרצועה.
רצועות ותחומים אלו מוצגים בשכבת האינטרסים של מקורות.

 

חוק המים

 

כאמור לעייל, תוכנית "מפעל המים" אשר קבעה בין היתר את גבולות רצועת המגן המוכרזת, הוקמה בהתאם ל"חוק המים" אשר קבע איסור בנייה ונטיעה בתחום גבולות אלו. כל פעילות אחרת בתחום זה הינה בסמכות מנהל רשות המים.
בשנת 1961 הוסמכה מקורות חברת מים בע"מ, עפ"י סעיף 46 לחוק המים באישור הממשלה להקים את מפעל המים הארצי, לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה לאספקת מים ממנו.