תנאי תאום עם חבל הירדן

תנאים כלליים לתאום היתר בנייה עם חבל הירדן ודרישות מיוחדות

 

 

מפעל המים הארצי - המוביל הארצי ומפעל הטיית המעיינות המלוחים

 

ככלל, יש לתאם ולקבל את אישור מקורות חבל הירדן בכל מקרה בו מזוהה פגיעה בשכבת האינטרסים תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 ו/או ו/או בתחום חלחול וניקוז.
כאשר הפגיעה הינה בתחום חלחול וניקוז בלבד, אין צורך בתאום במקרים המפורטים להלן:
1. תוספת קומות בלבד למבנה קיים (תוספת אשר איננה כוללת שינויים במערכת הביוב).
2. תוספת מרפסת תלויה בלבד למבנה קיים (מדובר במרפסת שנבנית שלא ע"ג הקרקע וללא בניית יסודות לעומק הקרקע).
3. הוספת מעלית בלבד למבנה קיים.


כל יתר הבקשות להיתר אשר פוגעות בתחום חלחול וניקוז מחייבות תאום וקבלת אישור מקורות חבל הירדן.

 

העקרונות הכללים לתכנון היתר בניה בתחום חלחול וניקוז יהיו כמפורט להלן:


1. במבנים, מתקנים ותשתיות אשר בהם שימושים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע העלולים לחלחל או להתנקז אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי יש לנקוט באמצעים שיתנו פתרון ומענה למניעת זיהום ולהגנה מפני חלחול וניקוז אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי כמפורט:


    א. תשטיפים ינוקזו למערכת הביוב.

    ב. ינקטו אמצעים למניעת גלישת מי נגר אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי.

    ג. משטחי תפעול ואזורי פריקה וטעינה יתוכננו עם רצפה מחומר אטום ולא מחלחל וניקוזם ייאסף למערכת טיפול לפני הזרמה למערך הביוב.

    ד. מיכלי דלק/סולר/נפט/שמנים עיליים יוצבו במאצרה אטומה בפני חלחול ובנפח של 110% מנפח המיכל הגדול ביותר המאוחסן בתוכה. המאצרה תהייה מוגנת מפני גשם ושטפונות. בנקודת היציאה יותקן מגוף אשר יהיה סגור וייפתח לניקוז מיי גשם בלבד.

    ה. מיכלי דלק/סולר טמונים תת קרקעיים יבוצעו ויתוחזקו עפ"י תקנות המים מניעת זיהום מים ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

    ו.  אמצעים אלו יוצגו בבקשה להיתר הבניה.

2. במערכות ביוב/קווי דלק/ גז/ וכו' בתחום החלחול והניקוז אשר חוצות את מנהרות המוביל הארצי יש לתכנן בהתאם למפרט 1/2005.4.060 .מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית.


3. במבנים, מתקנים ותשתיות בעלי יכולת השפעת קורוזיבית בלבד יש לתכנן בהתאם למפרט 387 מיום 02.08.2011. מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית.

 

כאשר תחום הבקשה להיתר הינו בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 חלה חובת תאום וקבלת אישור מקורות חבל הירדן והיתר מנהל רשות המים בהתאם לחוק המים.

 

העקרונות הכללים לתכנון היתר בניה בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 יהיו כמפורט להלן:


1. לא יינתן אישור לבנייה ונטיעה בהתאם לחוק המים.

2. ניתן לאשר מעבר תשתיות חוצות בלבד כגון: כבישים, מסילות ברזל, קווי חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וגז.

3. ניתן לאשר שבילים, מתקני פנאי ונופש, שילוט וכדומה רק לצורך מימוש אינטרס ציבורי.

 סעיפים 2,3 יאושרו רק לאחר תאום הנדסי מול מקורות חבל הירדן, חתימה על כתב התחייבות כלפי מקורות וקבלת היתר מנהל רשות המים (מבוצע באמצעות מקורות בגמר התאום ההנדסי).


הכללים הפרטניים לתכנון היתר בניה בתחום תמ"א 34ב'5 או/ו תוכניות מפעל המים יהיו כמפורט להלן:


1. ככלל, מעבר תשתיות חוצות את תוואי מפעל המים הארצי יתוכננו ויבוצעו בניצב לציר צינור בקידוח אופקי/ אינטגראלי בהתאם להוראת מהנדס ראשי מס': 332.019 .

2. בורות הקידוח יבוצעו מחוץ לגבולות רצועת המגן. מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכניתתכנון עומק הקידוח המינימאלי יהיה במרחק של לפחות 2.5 מ' בין ה-I.L של הצינור לבין ה-T.L של שרוול המגן וזאת לרוחב כל תחום רצועת המגן. יש לקחת בחשבון שבכל חציה תעשה בדיקה פרטנית בהתאם לכלל המגבלות הקיימות ובהתאם לכך יקבע עומקו הסופי של הקידוח.

3. בקווי ביוב/קולחין יש לתכנן שוחות ביקורת לניטור דליפות מהצינור. שוחות הביקורת יבוצעו מחוץ לגבולות רצועת המגן. בהתאם לפרט שישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית

4. במבנים, מתקנים ותשתיות בעלי יכולת השפעת קורוזיבית בלבד יש לתכנן בהתאם למפרט 387 מיום 02.08.2011 . מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית

5. בכבישים ומסילות ברזל נדרש לתכנן מבנה מיגון לקו המוביל הקיים שמטרתו לבודד את עומסי הכביש מעל הצינור. במקרים אשר בהם לא ניתן להפסיק את תנועת התחבורה, נדרש לתכנן פיתרון הנדסי שבין היתר יכלול הוספת קו מקביל לגיבוי. במקרה של גישור, הניצבים יתוכננו מחוץ לגבולות רצועת המגן. יש לשמור על כך שביסוס הניצבים יהיה בעומק מינימאלי כזה שיאפשר חפירה לטובת פיתוח עתידי ותחזוקה של תשתית מקורות. כמו כן, יש לשמור על גובה מינימאלי בין תחתית הגשר לבין הקרקע המכסה את צינור המוביל, כך שתתאפשר יכולת התחזוקה והפיתוח של המוביל הארצי. הניקוזים יהיו אל מחוץ לרצועת המגן. הפיתוח הנופי לא יכלול נטיעת עצים או כל צמחיה אחרת העלולה להסב נזק ישיר לצינור המוביל. יש לקחת בחשבון שבכל חציה תעשה בדיקה פרטנית בהתאם לכלל המגבלות הקיימות ובהתאם לכך ייקבע הפיתרון ההנדסי הנכון על כלל המערכות הנלוות לו כדוגמת: סיבים אופטיים, חשמול, תמרור, צמחיה וכו', כך שיכלול מענה למיגון הקיים ושמירה על יכולת הפיתוח והתחזוקה כולל דרך גישה רציפה לתפעול שוטף.

6. חשמל – מתח נמוך, מתח גבוה, מתח עליון, מתח על.


     מתח נמוך:

     1. יסודות עמודי חשמל מתח נמוך, יימצאו לכל הפחות במרחק 5 מטר מרצועת המגן.
     2. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
     3. מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן.
     4. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.


    מתח גבוה:

     5. יסודות עמודי חשמל מתח גבוה 22 ק"ו, יימצאו במרחק מינימאלי של 7 מטר מרצועת המגן.
     6. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
     7. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.


    מתח עליון:


     1. יסודות עמודי חשמל מתח עליון יימצאו במרחק מינימאלי של  17 מטר מרצועת המגן.
     2. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
     3. מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן.
     4. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.
     5. מתן האישור מותנה בהמצאת דו"ח מעבדה של חברת החשמל על השפעות התחשמלות והשראות.


    מתח על:

 
     1. יסודות עמודי חשמל מתח על, יימצאו לכל הפחות במרחק 40 מטר מרצועת המגן.
     2. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
     3. מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן.
     4. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.
     5. מתן האישור מותנה בהמצאת דו"ח מעבדה של חחי על השפעות התחשמלות  והשראות.

 

 
7. שבילים, מתקני פנאי ונופש, שילוט וכדומה ניתן יהיה לתכנן במוביל הארצי רק לצורך מימוש אינטרס ציבורי ורק לאחר שמקורות ורשות המים נתנו הסכמה עקרונית. עורך הבקשה יגיש תכנון מוקדם שמקורות תבחן באופן פרטני בהתאם לכלל המגבלות הקיימות.

 

 
שלבים בתהליך תאום היתר בניה בתחום חלחול וניקוז:
1. בזיהוי ממשק בין תחום הבקשה להיתר לבין תחום החלחול והניקוז אשר בשכבת האינטרסים של מקורות חבל הירדן, יעביר המתכנן פניה למקורות בה יבהיר את מהות הבקשה להיתר +  מפת מדידה, בהתאם לנהלי המודדים.
2. בהתאם לתחום שיתקבל תעביר מקורות את תחומי החלחול והניקוז אותם יטמיע המתכנן בתוכנית המדידה.
3. תכנון הבקשה להיתר ייעשה בהתאם להנחיות שפורטו מעלה.
4. מקורות תבחן את התכנון בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה ותודיע למתכנן באם השלים את כלל הדרישות.


שלבים בתהליך תאום היתר בניה בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5:
1. בזיהוי ממשק בין תחום הבקשה להיתר לבין שכבת האינטרסים של מקורות חבל הירדן, יעביר המתכנן פניה למקורות בה יבהיר את מהות הבקשה להיתר +  מפת מדידה בהתאם לנהלי המודדים. במידה וישנה התוויה עקרונית של התשתית, יש להעביר גם אותה.

 
2. בהתאם לתחום שיתקבל תעביר מקורות את הגבולות הרלוונטיים שצויינו במסמך מעלה + סימון תוואי משוער של צינור המוביל הארצי אותם יטמיע המתכנן בתוכנית המדידה. תוכנית זו תשמש לצורך ביצוע חפירות גישוש לגילוי מיקום ועומק מדוייקים של הקו.


3. לטובת ביצוע חפירות הגישוש יתאם בעל ההיתר מועד לביצוע הגישושים בשטח, וזאת לפחות 72 שעות מראש טלפונית אל מול נציג מקורות.


4. את ממצאי הגישוש שיאותרו בחפירות יש להטמיע בתכנון הבקשה להיתר בניה. כמו כן, הבקשה תכלול את כלל ההנחיות המופיעות מעלה.

 
5.  יש להעביר למקורות את התכנון בשלושה עותקים בצירוף CD.  תנוחה+ חתך+פרטים רלוונטיים. הדיסק יכיל קבצים רלוונטיים למיקום החציה בלבד בפורמט DWG ו-PDF.


6. מקורות תבחן את התכנון בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה ותודיע למתכנן באם השלים את כלל הדרישות.


7. בהנחה שהושלמו הדרישות, יוטמע החומר במערכות מקורות, יוכנו ע"י מקורות כתב התחייבות כלפי מקורות+היתר מנהל רשות המים (בהתאם לחוק המים)

לחתימת היזם. מצ"ב נוסח סטנדרטי.

 

 

היתר_רשות_המים.pdf

כתב_התחייבות_מוביל_ארצי.pdf

 

 

לאחר חתימת היזם יועבר התכנון +המסמכים בסעיף מעלה לרשות המים לקבלת היתר מנהל רשות המים על מנת שניתן יהיה לתאם מועד ביצוע.


8. ביצוע העבודות בתחום רצועת המגן יהיה רק לאחר קבלת היתר מנהל רשות המים ובפיקוח של נציג מקורות.

 

9. לתשומת לבכם, מקורות לא תישא בכל אחריות לעמדה שונה שתתקבל מרשות המים בנוגע למתן אישור ו/או אופן הביצוע. מועד הביצוע עלול להיות מושפע משיקולים בלעדיים של מקורות המושפעים מתוכנית אספקת מים, תנאים סביבתיים, הגבלות בטיחות ועוד וכי אין בכל אלה לחייב את מקורות בכל פיצוי כלשהו.


הכללים הפרטניים לביצוע בתחום תמ"א 34ב'5 או/ו תוכניות מפעל המים יהיו כמפורט להלן:


1. עבודות הקמת התשתית תבוצע אך ורק בהתאם לתוכניות שאושרו בתאום מול מקורות.

2. לטובת הכניסה לביצוע, יתאם בעל ההיתר/היזם/המתכנן/הקבלן מועד לביצוע העבודות בשטח, וזאת לפחות 72 שעות מראש טלפונית אל מול נציג מקורות.

3. במסגרת העבודות אין להעמיד כלים כבדים בתחום רצועת המגן ואין לשנע כלים כבדים מעל תשתית מקורות. כמו כן אין להעמיד חומרי עבודה כגון: ערימות עודפי עפר או כל חומר אחר מעל צינור המוביל הארצי.

4. בעת עבודה המצריכה הידוק שכבות תבוצע מדידת זעזועים. אין לבצע חפירה בפיצוץ.

5. נדרש לשמור על דרך גישה רציפה לטובת תפעול שוטף של המוביל הארצי, הן בעת הביצוע והן בשלב הסופי.

6. בגמר ביצוע העבודות נדרש לסמן באמצעות עמודי סימון את מיקום התוואי החוצה על גבולות רצועת המגן, בליווי מודד מוסמך.

7. בגמר ביצוע העבודות יש לפנות את השטח מכל פסולת בניין.

8. בגמר העבודות יש להעביר תוכנית עדות למקורות חתומה ע"י מודד מוסמך.


הערות כלליות:


1. באחריות מבקש ההיתר/עורך הבקשה/ הקבלן המבצע לאתר את כלל התשתיות ולקבל אישורים מכל הגופים הרלוונטיים. אחריות לכל פגיעה בתשתיות קיימות תחול על היזם.

2. באחריות מבקש ההיתר/עורך הבקשה/ הקבלן המבצע לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לתחזק את המתקן ולמנוע כל נזק למקורות ו/או לאחרים בגוף וברכוש.

3. הנחת תשתית חוצה בתחום רצועות המגן של המוביל הארצי אינה מקנה זכויות במקרקעין.

 

המידע הנ"ל משמש לצורך תכנון בלבד ואינו מהווה אישור לתחילת עבודות כלשהן.

 

אין במידע זה כדי לשחרר את מבקש המידע להיתר מאחריות לביצוע הוראת כל דין.