חבל הירדן

תנאים כללים למערכת רישוי זמין לתיאום עם חבל הירדן במקורות בתחום מפעל המים הארצי

להלן  קביעת מגבלות ודרישות כלליות במסגרת תכנון וביצוע עבודות הדורשת היתר בניה אשר הינן בממשק עם "מפעלי המים – המוביל הארצי," של מדינת ישראל
חברת מקורות – חבל הירדן הינה הגוף המחזיק בנאמנות עבור המדינה את "מפעלי המים" ולפיכך, בכל הקשור לתאום תכנון וביצוע במסגרת היתרי בניה, על עורכי הבקשה לפעול בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

 

רקע:

 

המוביל הארצי -  הוקם בהתאם לתוכנית מפעל מים מאושרת כהגדרתה בחוק המים " תוכנית מפעל המים הארצי - שלב א'", אשר הודעה על אישורה פורסמה ב"רשומות" ביום 04.06.1964, ילקוט פרסומים 1090 ותוכנית מפעל מים  - "קביעת אתר למפעל הסינון והתאמת שטחים להקמתו".


מפעל הטיית המעיינות המלוחים -  הוקם בהתאם לתוכנית מפעל מים מאושרת כהגדרתה בחוק המים " הטיית המעיינות המלוחים שלב א' – שינוי", אשר הודעה על אישורה פורסמה ב"רשומות" ביום 18.06.1964, ילקוט פרסומים 1099.
שתי התכניות אושרו ע"י הועדה המחוזיות לתכנון ובניה.


למפעלי המים לעיל נקבעו "רצועות מגן" הדרושות לשם שמירה על מקור המים, התעלות, הקווים והמתקנים לצורך אחסנתם, הובלתם תחזוקתם השוטפת ועבודות פיתוח עתידיות, כל זאת כפי שנקבע בתוכנית מפעל המים ובהתאם לצרכי משק המים.

 

לתיאור מפעל המוביל הארצי לחץ כאן

 

להסבר אודות רצועות המגן   לחץ כאן

 

 לתיאור המבנה ההנדסי של "מפעלי המים" לחץ כאן

 

לתנאים הכללים לתאום היתר בניה עם חבל הירדן ודרישות מיוחדות לחץ כאן

 

מפה סכמטית של מפעלי המים