שכבת האינטרסים

שכבות האינטרסים ומערכת הכללים

שכבת האינטרסים של מקורות מציגה  פוליגונים התוחמים את  כל הקווים והמתקנים שבאחריות חברת מקורות ובכללם המוביל הארצי  בצירוף טווח  מקדמי ביטחון, מרחקי הקרבה הנלווים אליהם עקב השפעות של איכות המים, השפעות מכאניות, אלקטרומגנטיות ואלקטרוסטטיות.
יובהר כי  שכבת האינטרסים אינה מציינת את סוג ושם המתקן אלא מספקת פוליגון בלבד.
נדרש לתאם עם מקורות בכל פעם שתכנית או היתר או הרשאה נופלים בתחום שכבת האינטרסים למעט במקרים המצוינים בהמשך .
במידה ולא נתקבלה כל התייחסות ספציפית מחברת מקורות, כללי התיאום המופיעים להלן יחייבו.


 

תנאים לבדיקת בקשה  הפגיעה וקבלת אישור על תיאום עם מרחבי מקורות (דרום, מרכז וצפון ולמעט מוביל ארצי- תנאיו לחץ כאן)

 

 

 1. מערכת רישוי זמין של משרד הפנים תעביר התרעה למקורות על "פגיעה" בשכבות האינטרסים של מקורות.
 2. במידה וישנה "פגיעה" של הפרויקט המתוכנן בתחום שכבות האינטרסים  של חברת מקורות, באחריות עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט לתאם  מדידה של תשתית מקורות, עיליות ותת קרקעיות בשטח המיועד לתכנון, עם גורמי התיאום שתוארו לעיל לפי אזורי מקורות, בהתאם לנוהלי המודדים (מדריך למדידת תשתיות תת קרקעיות) ובפיקוח נציגי מקורות.  
 3. במדידה יהיו נוכחים לכל הפחות: עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט , מודד מוסמך ונציג מטעם מקורות.
 4. עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט  יעלה ע"ג  מפת המדידה את תוכניות התנוחה והחתכים של הפרויקט  המבוקש ואת כל תשתיות  המים של חברת מקורות ולרבות את האלמנטים התת קרקעיים עליהם  הצביע נציג מקורות וכן רדיוסי המגן של קידוחי המים באם נכללים בשטח התוכנית.
 5. במקרה וידוע על קיום תשתית תת קרקעית יש לבצע חפירת גישוש לצורך איתור ומיפוי של כל התשתיות התת-קרקעית באזור המיועד לתכנון טרם למידע קבלת מידע מתקדם ולרבות: קווי המים העיליים והתת  קרקעיים וכן לציין במפת הבקשה למידע מתקדם ,מתקני השאיבה, קידוחי המים בריכות המים, מתקני הגנה קתודית, הדרכים והכניסות למתקנים, וזאת, באמצעות מודד שימומן ע"ח הפונה. 
 6. יובהר כי חפירות הגישוש הן באחריות הפונה או נציגים מטעמו ויתבצעו בפיקוח של נציג מקורות.
 7. תיאום הגעת האזור נציג מקורות במקורות לשטח, יתבצע לכל הפחות 5 ימי עבודה טרם  מועד המדידה.
 8. עורך התכנית ו/או מתכנן הפרויקט יבחן את התכנון שלו בהתאם לדרישות מקורות  בהתאם לנשוא התכנון המפורטים להלן ויתכנן את הפרויקט בהתאם לכללים אלו.
 9. קבצי התכנון יוזנו למערכת רישוי זמין בפורמט DWG, בפורמט PDF, וכן  בפורמט PLT – באם לא יגיע קובץ התכנון בשלושת פורמטים אלו, לא יעמוד   התכנון בתנאי הסף לבדיקתו.
 10. באחריות עורך התכנית ו/או מנהל הפרויקט להעביר תוכנית מעודכנת עם סימון תשתיות מקורות הן בתכנון המפורט והן בחתכים לרוחב.בהתאם  לממצאים, יוגדרו  אלו תשתיות המיועדות להעתקה על חשבון היזם ו/או הטיפול ההנדסי הנדרש. 
 11. תיאום מוקדם- בתוך 30 ימי עבודה, ממועד קליטת התוכנית במקורות, יתקבל מענה  לפונה. למען הסר ספק, באם מקורות לא ענתה לפנייה בתוך 30 יום, יוכל הפונה  לראות את תשובת מקורות לפנייה כחיובית, וזאת בתנאי שהתכנון עומד  בכל הכללים המפורטים במסמך זה  בלבד. באם אחד או יותר מהפרטים   המתוכננים בתוכנית המוגשת אינו עומד באחד או יותר מהתנאים   המפורטים להלן , יראה הדבר כהעדר אישור מעת   מקורות וזאת, על אף שלא התייחסה מקורות לפניית הפונה בתוך 30 ימי  עבודה.
 12. מובהר בזאת כי התכנון והביצוע אינם מאושרים עד להשלמת מלוא התנאים כנדרש לעיל , וכי האחריות והשיפוי בגין כל נזק שיגרם למקורות ו/או מי מטעמה כתוצאה מהעבודה המבוקשת, מוטלת על הפונה בלבד.
 13. בעת ביצוע העבודה בשטח יש לתאם עם חברת מקורות פיקוח  הנדסי צמוד.

 

 

תנאים כללים לתיאום עם חברת מקורות ודרישות מיוחדות (למעט המוביל הארצי באמצעות חבל הירדן)

 

כלל, יש לתאם עם חברת מקורות בכל מקרה בהן מזוהה פגיעה בשכבת האינטרסים או תמ"א 34 ב5  למעט המקרים הבאים:

 1. כל שינוי או תוספת שאינה חורגת מתחום המבנה הקיים בגובה פני הקרקע ולרבות:
  א. תוספת קומות בלבד למבנה קיים.
  ב. תוספת מרפסת תלויה בלבד למבנה קיים (מדובר במרפסת שנבנית שלא ע"ג הקרקע וללא בניית יסודות לעומק הקרקע).
  ג. הוספת מעלית בלבד למבנה קיים.
 2. כל שינוי בשימושי הקרקע שאינו מחייב אישור משרד הבריאות


ספציפיות נושאים פרטניים:


קידוחי מי שתיה

 

 • מקורות לא תיתן אישור להקמת תחנת דלק בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה
 • כל בינוי בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתיה יהיה בהתאם לתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה) התשנ"ה 1995 ובאישור משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה

 

 

התנאים לביצוע קידוחי קרקע/ ניסיון:

 

על מנת לאשר ביצוע קידוחי ניסיון וחפירת בורות נדרש:

 

 • לבצע סימון המקומות המיועדים לביצוע קידוחים ו/או חפירות בשטח
 • לערוך סיור עם נציג מקורות ע"מ לסמן קווי מקורות בשטח בליווי מודד מטעם הפונה  ולאשר את מיקום הקידוחים ו/או חפירת הבורות.
 • בכל מקרה, בעת ביצוע קידוחים ו/או חפירות, יש לשמור מרחק אופקי ממתקני מקורות  בהתאם לפירוט הבא: 
  *  לפחות 7 מ' מקו בטון / אסבסט. 
  * לפחות 5 מ' מקו פלדה 
  *  לאחר מילוי התנאים שהוצגו, ניתן לבצע את קידוחי הניסיון.
  * האישור הנ"ל, אינו מהווה אישור לתכנון ו/או לביצוע כל עבודה נוספת בתחום פרויקט שהוגש.

 

התנאים להנחה או שדרוג קווי ביוב / דלק / קולחים / ניקוז, קו מלמ"ש (מים לא למי שתיה):

 

 • הנחת קווי ביוב / דלק / קולחים / ניקוז בסביבת תשתיות מי שתיה ובתחומי רדיוס מגן מחייבת קבלת אישור ממשרד הבריאות. 
 • תנאי מקורות למתן האישור הינם כדלקמן:
  *   קו מאסף עד לקוטר "12 - יבוצע במקביל לקווי המים במרווח אופקי של 5 מ' לפחות. 
  *  קו מאסף בקוטר של מעל "12 -  יבוצע במקביל לקווי המים במרווח אופקי של 5 מ'  לפחות. 
  *  קו מאסף בקוטר של מעל "36 -  נדרשת התייחסות פרטנית של משרד הבריאות. 
  *   כאשר מדובר בקווי אסבסט ובטון, ולאור רגישותם, תועבר התייחסות פרטנית.
  *   שוחות קווי ביוב, נקודות בדיקה ומתקנים, יהיו במרווח אופקי של 5 מ' לפחות מקווי המים.
  *  חציית קווי המים תבוצע מתחת לקו מקורות, במרווח של 1 מ' לפחות ובקידוח אופקי. 
  *   יש להגן על קווי הביוב ע"י שרוול הגנה, כאשר מרווח בין צינור קווי הביוב לבין צינור מי  השתיה הוא 1 מ' לפחות. שרוול המגן יהיה במרחק 6 מ' מכל צד של הצינור (סה"כ 12  מ').
  *   לקווים בקוטר של מעל "60, תידרש התייחסות פרטנית. 
  *  הנ"ל, אינם באים במקום הנחיות משרד הבריאות, אלא בנוסף להן. יש לקחת בחשבון  כי יתכן ודרישות משרד הבריאות יהיו מחמירות יותר באשר למרווחי הביטחון הנ"ל.

 

 

התנאים למתן היתר בסביבת מתקן הגנה קתודית ו\או קווים המוגנים קתודית;

 

 • עבור הקמת מתקן הגנה קתודית בזרם מאולץ- כאשר המרחק קטן מ- 200 מטר - יש להגיש תכנון המתקן עם חישובי השפעה של שדה האנודות.
 • הקמת שדה אנודות במרחק קטן מ- 200 מטר - תאום עם נציג מקורות.
 • עבור הנחת קווים\עמודים\מבנים מתכתיים - קווי מקורות מוגנים במערכת הגנה קתודית בזרם מאולץ, יתכנו השפעות שליליות עקב זרמים תועים.
 • על בעל התשתית (החוצה או מקבילה לקווי מקורות) להיערך לביטול השפעות שליליות ע"י אחד או יותר מהחלופות שלהלן:
  *   ויסותי זרם לצורך ביטול השפעות (בתאום מראש).
  *  הרחקת התשתית מהקו המוגן. 
  *   הרחקת קווי מקורות מתשתיות מתוכננות (ע"ח היזם).
  *   חברת מקורות לא תפסיק או תשנה ערכי הפעלת המתקנים לצורך ביטול השפעות  שליליות על כל תשתית מתוכננת הסמוכה או חוצה קווים מוגנים.
  *   חברת מקורות לא תישא באחריות נזקי קורוזיה בסמוך ואו בחציית קווי מקורות. 
  *    יש להגיש תוכנית "עבודות הכנה להגנה קתודית" ע"י יועץ קורוזיה בתכנון קו פלדה  המקביל או חוצה קו מקורות, תוכניות אלה יאושרו לביצוע ע"י נציג מקורות במרחב .
  *   עבודות הגנה קתודית על קווי מקורות יבוצעו בפיקוח נציג החברה ובתאום מראש. אין לבצע עבודות הגנה קתודית על תשתיות סמוכות לקווי מקורות לרבות הקמת מתקני ה"ק בזרם מאולץ ללא תאום  עם נציג מקורות
  *    אין להקים תשתית תת קרקעית מתכתית במרחק אופקי קטן מרדיוס של 150 מטר  מקצה שדה אנודות בזרם מאולץ.
  *   מגון יסודות עמודי חשמל- למניעת קורוזיה, נדרש למגן את יסודות עמוד החשמל המוטמנים בקרקע בעטיפת בטון בעובי של לפחות 10 סנטימטרים לעומק כל היסוד התת קרקעי.

 

התנאים כאשר הפונה הוא נתג"ז - התיאום  יהיה בהתאם לנספח טכני החתום בין שני גופים


התנאים כאשר הפונה הוא בזק - התיאום  יהיה בהתאם לאמנה החתומה בין שני גופים


התנאים כאשר הפונה הוא חברת החשמל: התיאום  יהיה בהתאם לנספח טכני החתום בין מקורות לחח