תשלום עבור המידע

התקנות בנושא האגרות קובעות את העלויות הבאות:

 

סוג האגרה סכום בש"ח הערות
בקשה  101  
טיפול:
שעות עבודה ממונה/ איש מקצוע/
לשכה משפטית/ טכני
 54  עבור כל שעת עבודה החל
משעה השלישית.
כולל איתור מיון וטיפול
הפקה:
עמוד צילום/ פלט מחשב 1.37 לדף
דיסקט 5.42 ליחידה
אחר עלות עלות הפקה / הסרטה

 

 

 

המבקש ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת בקשה עד לסכום שלא יעלה על 270 ש"ח.

אם העלות המשוערת גבוהה מ-270 ש"ח, על הממונה להודיע על כך למבקש.

הבקשה תטופל במידה והמבקש מסכים לשאת בעלות המשוערת ולשלוח המחאה בסכום זה.