Mekorot Development and Enterprise

אגן האוג

 

בשנת 2008, מקורות ייזום זכתה עם שותפתה במכרז BOT לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשפכים באתר אגן האוג (בעבר, נבי מוסא) לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים.

 

התפוקה הצפויה הינה של יותר מ-7 מיליון מ"ק שפכים שנה, 20,000 מ"ק ליממה. המתקן מטפל בשפכים באמצעות טכנולוגיית Dual Power Aerated Lagoons ומפיקה קולחים ברמה שניונית.

 

החברה השלימה בשנת 2014 את הקמתו של המתקן, אשר סיים בהצלחה את תקופת ההרצה ותפעולו השוטף החל מ- 8/2014.

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות