Mekorot Development and Enterprise

טכנולוגיות ייחודיות

פריצות דרך בתחום התפלה - טכנולוגיות ייחודיות

  
דוגמאות לטכנולוגיות הייחודיות שמקדמת "מקורות" בתחום ההתפלה:

 
     • טיפול ממברנלי בקולחים לחקלאות – "מקורות" מבצעת במפעל "השפד"ן" בראשון לציון פיילוט מתקדם טיפול ממברנלי בקולחים ולמִחזורם לחקלאות כמי קולחים - בטיפול ממברנלי הקולחים אשר עברו תהליך טיהור, בדרך כלל רב שלבי, המסלק מהם מרכיבי זיהום ומאפשר את שימושם החוזר  לחקלאות. מטרתו של הפיילוט להביא את המים הממוחזרים לחקלאות לרמה "רבעונית", רמת איכות שאף עולה על התקנים הנדרשים. בכך, למעשה, "מקורות" נערכת מבעוד מועד לדבר הבא – טיפול ממברנלי בקולחים לטובת פיתוח החקלאות בישראל. פריצת הדרך בטיפול ממברנלי בקולחים לחקלאות תאפשר  לטפל בקולחים בשטחים מצומצמים בהרבה מאלה הנדרשים כיום, ותביא לחיסכון של כ-40 מיליון ₪ בשנה למשק המים בישראל.

 
     • טכנולוגית "היפוך זרימה" (Flow Reversal): "מקורות" משפרת את תהליך ההתפלה ב"סבחה" באילת על ידי שילובה של מערכת טכנולוגית חדשה בתהליך ההתפלה, המאפשרת לבצע את התהליך בזרימה הפוכה לזו המקובלת. בדרך זו מנוצלות ממברנות ההתפלה באופן מיטבי יותר, דבר שמגדיל את כמויות מי המוצר - המים המותפלים הראויים לשימוש, לעומת מי הרכז - התמלחת המרוכזת הנותרת בגמר התהליך (בדומה לפחת בתהליך תעשייתי).

  
     • הפחתת ריכוז הבורון במים מותפלים: "מקורות" רשמה לפני מספר שנים פטנט עולמי בנושא הרחקת הבורון מהמים המותפלים. בורון הינו יסוד כימי אשר בריכוזים גבוהים עלול להזיק לגידולים חקלאיים מסוימים. בתהליך ההתפלה המקובל מורחק הבורון באופן חלקי. "מקורות" הצליחה לפתח טכנולוגיה המסייעת לשפר באופן משמעותי את סילוק הבורון מהמים המותפלים להשקיה, בתפעול פשוט ובעלות נמוכה.


     • סילוק הרכז ממתקני ההתפלה: "מקורות" פועלת לסילוק מי הרכז (התמלחת)  מתהליך ההתפלה. זאת במטרה להבטיח שימוש חוזר באותם מים לצרכים חקלאיים ותעשייתיים וכן להביא לחיסכון בעלויות. להבטחת עלות נמוכה ככל האפשר בהתפלה, מתפיל המתקן להתפלת מי ים באילת - סבחה ג' - תמהיל של מי ים ורכז הנפלט מיחידות ההתפלה של המים המליחים. הרכז מכיל ריכוז מלחים גבוה, אך נמוך יחסית לריכוז המלחים במי הים. זוהי גישה ייחודית בעולם, שיישומה התאפשר בזכות התנאים המיוחדים של המקום והודות למחקר ולניסויים שערכה חברת "מקורות".


ההתפלה  בעזרת המערכת הטכנולוגית החדשה העלתה את שיעור מי המוצר המופקים לכדי 90% לעומת 10% בלבד רכז. זאת לעומת יחס השבה העומד כיום על  70%-80% מי מוצר לעומת רכז. משמעותה של פריצת דרך זו ברורה ומהווה בשורה לעתיד: הפקת יותר מים מותפלים שיביאו להגדלה נוספת בכמויות המים בישראל.

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות