Mekorot Development and Enterprise

מערכות

ערכת בקרה ושליטה ראשית (SCADA):
מערכת ההידרוסקאדה הנמצאת בשימושה של "מקורות" פותחה במיוחד על-פי אפיון הצרכים התפעוליים של הקבוצה. במערכת נקלטים מיליוני נתונים המגיעים ממתקני המים ומרכזי הבקרה. הנתונים מהשטח מעובדים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הם מוצגים על גבי מסכי תפעול ובקרה, ונשמרים בבסיס הנתונים של המערכת לצורכי היסטוריה, דוחות ומודלים תפעוליים. בנוסף לשיקוף מצב איכות המים, ביטחון ואספקת המים במתקנים, מתריעים מסכי התפעול והבקרה על מצבים חריגים. ההתרעה מבעוד מועד מאפשרת לטפל באותם מצבים באופן מיידי ו"להתערב" בשעת הצורך בתפעול השוטף.
 SCADA- Supervisory Control And Data Acquisition

 

מערכות שליטה מקומיות (PLC & RTU):
מכשירי המדידה הפזורים במתקן נתון מעבירים את ערכי המדידה לבקרים מקומיים אשר מתפקדים כמערכות שליטה מקומיות. הבקרים מאפשרים תפעול אוטומטי של מתקן המים ללא התערבותו של מרכז הבקרה. בעת הצורך מאפשרת המערכת למרכז הבקרה "להתערב" בתפעול השוטף של המתקן באמצעות מערכת ה-SCADA ועל ידי התחברות מאובטחת ומקוונת. כל ההוראות התהליכיות שהוגדרו על ידי מהנדסי התהליך כתובות וצרובות בלוגיקת הבקרים (PLC&RTU), לצורך תפעול מלא של המתקן. בסיס הנתונים שהוגדר בתוכנת הבקרים, כלומר ברמת השליטה של המתקן, משמש לצורך הגדרת מערכת ה-SCADA ובניית מסכי התפעול ברמת השליטה הכוללת. זאת בהתאם לפרמטרים שונים, ביניהם: תיאור פעולת המערכת, טופס תקשורת טורית, טופס פיקוד מרחוק, סכמות חשמליות וסכמות הידראוליות.
* PLC=בקר חשמל , RTU=בקר תקשורת 

 

מערכות תומכת תפעול, מודלים וכלים לניתוח תהליך:
רובד נוסף שמשולב במערך הפיקוד והבקרה של "מקורות" כולל מערכות תומכות תפעול, מודלים וכלים לניתוח תהליך. מערכות אלו מאפשרות התייעלות וחיסכון באנרגיה על ידי תפעול אופטימאלי. המודלים הממוחשבים, פרי פיתוח של "מקורות", מהווים פלטפורמה יישומית לביצוע סימולציה, אופטימיזציה, חיזוי וקבלת החלטות לצורך תפעול אופטימאלי. יישומים נוספים שאותם משלבת "מקורות" תומכים בתהליכים מזוויות נוספות, כגון "מעוף הציפור" או ירידה והתמקדות ברמת הנתון הבודד. נתוני התהליך והדוחות התפעוליים מוצגים באופן דינמי וגמיש, דבר התורם לעבודה מהירה וליכולות ניתוח טובה.


מערכת קריאת מונים מרחוק (AMR):
זוהי מערכת המשמשת להעברת מידע, קריאות והתראות מִמדי המים למערכת מידע ייחודית ("אטוס מקורות"). קריאת הנתונים מבוצעת באופן אוטומאטי ואלחוטי מאלפי מדי מים לצורך עיבודם בשרת הנתונים הנמצא במטה הקבוצה. המערכת מסייעת לניהול יעיל וחסכוני של משאבי המים ולהקטנת פחת המים. המערכת נגישה לכל המשתמשים, ובכלל זה לאנשי השדה של "מקורות". היא מאפשרת לקבל בזמן אמת דיווחים על אירועים כמו: גניבות מים, חבלות, כשלים ותקלות.  כמו כן מאפשרת המערכת לבצע מעקב עדכני אחרי הלקוחות ולספק להם מידע זמין, מפורט ועדכני על צריכת המים שלהם. ליכולת איסוף אוטומטי של קריאות מדי המים באמצעות מערכת מתקדמת אחת משמעות נוספת: חיסכון בעלויות תפעול וכוח אדם.
* AMR- Automatic Metering Reading

The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות