Mekorot Development and Enterprise

ארכיון מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 29/19 - להספקת פחמן דו-חמצני למתקן התפלת מי-ים אשדוד 16/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 26/06/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 16/07/19
עלות הגשה:
קבצים:
תשובות לשאלות הבהרה co2 כולל ביטוח
  מכרז פומבי מס' 30/19 לייצור והתקנה של משטחי הליכה מפלדה במבנה RO במתקן התפלת מי-ים אשדוד 23/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 02/07/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 23/07/19
עלות הגשה:
קבצים:
324-K1
324-K2
324-K3
מסמך הבהרות מכרז פודסטים
סיכום כנס מציעים פודסטים
  מכרז מס' - 28/19 - לאספקת שנאי שמן אטומים עבור מתקן להתפלת מי-ים אשדוד 30/07/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 19/06/19
איש קשר: פרידמן מריו
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 30/07/19
עלות הגשה:
קבצים:
סיכום כנס מציעים וסיור שנאים
  מכרז מס' 31/19- להתקנת משאבות וצנרת היפוכלוריט למסנני דיסק במתקן להתפלת מי ים אשדוד 13/08/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 23/07/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 13/08/19
עלות הגשה:
קבצים:
2CIP מסנני דיסק_תמיכה למשאבות
CIP מסנני דיסק_מהדורה_0_צנרת בין מאצרה למבנה
CIP מסנני דיסק_מהדורה_2_מערך צנרת במאצרה
CIP מסנני דיסק_מהדורה_2_מערך צנרת במבנה
CIP מסנני דיסק_מהדורה_2_צנרת במבנה
CIP מסנני דיסק_מהדורה_3_צנרת במאצרה
יציאה אופינית להתחברות_מהדורה_1
סיכום כנס מציעים1
  מכרז פומבי מס' 32/19- לטיפול בנזילות במבנים במתקן להתפלת מי ים אשדוד 10/09/19 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 06/08/19
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 10/09/19
עלות הגשה:
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות