Mekorot Development and Enterprise

ארכיון התקשרויות ללא מכרז

 
נושא התקשרות תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז - בתחום מי ים 15/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/06/17
איש קשר: אילן בצלאל
  הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז - בתחום החשמל 19/06/17 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 05/06/17
איש קשר: אילן בצלאל
  הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (1) 23/01/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 09/01/18
איש קשר: אילן בצלאל
  PIGTEK התקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 03/04/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 20/03/18
איש קשר: אילן בצלאל
  הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (1) 01/06/18 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 13/06/17
איש קשר: אילן בצלאל
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות