ספקים

 

להלן רשימות ספקים מאושרים במקורות המשמשות גם כרשימות מציעים במקרים המתחייבים על פי הדין.

 

רשימת ספקים מאושרים


מידע ביחס לאפשרות ההצטרפות לכל רשימה ורשימה וכן ביחס לדרישות והתנאים הספציפים הנדרשים ממי שמעוניין להכלל בה, מפורט במסמך המצורף לכל רשימה או בגוף הרשימה עצמה. לתשומת לבכם – במקרים בהם מופיעים התנאים הנ"ל כהערה בגוף הרשימה, מתייחסים תנאים אלה לכל היצרני/ספקים/מוצרים הנכללים ברשימה או אלה המבקשים להכלל בה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנשי הקשר, על פי הפרטים המופיעים בכל רשימה ורשימה.
 
מודעת פרסום בנושא הוספת תת פרק חדש - משאבות אופקיות להתפלה

 

מודעת פרסום אודות שינוי ברשימת ספקים מאושרים בתחום צינורות קד', מסנני קד' וצינורות אטומים אל חלד